venerdì 31 agosto 2018

Dedicato alla Madonna di Polsi (di Michele Brancati)
DEDICATO ALLA MADONNA DI POLSI

O’ chi facimu, partimu ?
Cusì ncigna a matina du trentunu;
sta frasi e sti paroli su nta vucca i tutti,
A ogni Messignadotu nci senti ripetiri, puru se pigghjiatu a unu a unu.
A preparazioni però parti i cchjiù luntanu,
forzi i dopu ferragustu;
Si sentunu i canzuni, e i giuvanotti cu muccaturi a manu…
spettanu u partinu sulu u mumentu giustu.
Cusì dopu da missa e da benedizioni,
ndi votamu u zainu n’codu cu na spinta
e nd’ avviamu tutti quanti in processioni
fujiendu pe da basciu a timpa.
A fini du rosariu di nostri vecchjiareri,
ntinnanu quattru noti d’organettu;
iamunindi figghjioli ndi spettanu i senteri,
rriva puru cacchi foresteru, portandu sempri massimu rispettu.
Partimu,
e a luci ndi schjiarisci a via;
Non ndi cuntamu chjiù i quantu simu,
stanotti non ndavi differenzi, si staci tutti in cumpagnia.
Non passa tantu tempu,
e già rrivammu a Priminoru;
cacchidunu già camina a stentu,
cu poti gisci e so niputi e figghji e puru e soru.
A passu a passu trasimmu nta muntagna,
pregandu rridendu e parlandu o spissu;
forzi nc’è puru cu si spagna,
Intantu ndi dassamu arretu u crucifissu.
A Madonna voli fedi e u nci laprimu u cori,
intra i nui pregamu puru o Bambinu;
si faci sentiri a stanchizza, da fatica pari ca voi u mori…
ssettamundi e pizziculiamu nu paninu.
Nta stu mentri cumincia ad arburiari,
e i figghjioli nescinu da tana;
non resistinu, ndannu e caminari
e calinu di machini arretu a carovana.
Ora però veni u pezzu cchjiù bruttu,
Na nchjianata e na calata ndi separa;
u caminu oramai l’avimu e finiri tuttu,
coraggiu cotrareri, rrivammu a toppa e cumincia a cerasara.
Ognunu i nui cumincia a penzari,
A Madonna ndi staci guardandu a tiru;
non ndi potimu cchiù fermari,
mancu ora chi ogni passu ssumigghjia a nu suspiru.
I fimmini a scaza sunnu quasi struggiuti,
non hannu forza mancu pe rijhatari;
ma a Madonna chi nci duna vuci e muti,
ndi spetta a vrazza aperti nd’all’ artari.
Ormai manca pocu e nenti,
u cantu i l’acqua si faci sempri cchjiù forti;
si rizza u pilu battunu i mani i genti,
passammu a hjiumara lapritindi li porti.
Avanti a tutti n’organettu, a cerameda e u nostru stendardu,
Tutti quanti ntonamu na canzuna.
A madonna a tutti cummogghjia cu so sguardu,
Non c’esti petra chi non ciangi mancu se piggjiata a una a una.
Rrivammu a lu cospettu da regina,
ndi battunu i mani i Santulucoti;
u cori non ndavi cchjiù mancu na spina,
avazi a porta fermanu l’atri Messignadoti.
Ndi nginocchjiamu davanti all’ artari,
ognunu cu guti, intenzioni e sentimenti;
ndi ricordamu i l’amici (vicini e luntani) pari pari
e non ndi sperdimu certu di parenti.
I sonaturi finiscinu i cantari,
Ndi liberannu i vanchi u ndi ssettamu dà vicinu;
Cu spetta a missa cu si ndavi e cumpessari,
Finalmenti rrivammu dopu dudici uri di caminu.
A festa finisci pe cu faci già ritornu,
nc’è però cu dormi nda di chjiani;
a madonna a nudu nci faci scornu,
e ndi manteni a tutti quanti sani.
Pe chista tradizioni, chi ndi teni sempri cchiù ncatinati…
Centu canti, deci pinni e milli libri ancora volia
Ma a nui…zoppi, poveri e sciancati
Ndi basta nu sulu gridu: Ora e sempri, VIVA MARIA!

MICHELE BRANCATI